АККРЕДИТТЕУ – бұл аккредиттеу органы Техникалық және кәсіптік білім беру (бұдан әрі-ТжКБ) ұйымдары қызметінің сапасын тұтастай немесе ТжКБ ұйымдарының жекелеген білім беру бағдарламаларын олардың белгілі бір стандарттар мен өлшемдерге сәйкестігін тану мақсатында бағалайтын процесс.

Институционалдық аккредиттеу-жалпы білім беру ұйымын аккредиттеу.

Тәуелсіз аккредиттеу білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына және «білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңына (13.01.2015 ж.берілген өзгерістер мен толықтырулармен) сәйкес Ұлттық тізілімге кіретін аккредиттеу органдарымен жүргізіледі. Аккредиттеу рәсімі ТжКБ ұйымының қаржы қаражаты есебінен жүргізіледі.

Аккредиттеу процесі келесі кезеңдерді қамтиды:

№1 кезең – ТжКБ ұйымының немесе білім беру ұйымы өткізетін білім беру бағдарламасының қызметін өзін-өзі бағалау;
№ 2 кезең-өзін-өзі бағалау туралы есеп тұжырымдарының дұрыстығын бағалау үшін сараптамалық топтың сыртқы сапары (аудиті);
№ 3 кезең-Аккредиттеу Кеңесінің шешім қабылдауы және оң шешім болған жағдайда аккредиттеу туралы куәлік алу.

Институционалдық аккредиттеу рәсімі (1,2,3 кезеңдер) 1 оқу жылынан 3 жылға дейін агенттікті институционалдық аккредиттеу стандарттары мен өлшемдері негізінде жүргізіледі және ТжКБ ұйымы қызметінің барлық аспектілерін қамтиды.

Колледждің өзін-өзі бағалау және аккредиттеу процесін ұйымдастыру және өткізу

Колледжді мамандандырылған аккредиттеу

2015 жылғы 28 наурызда Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз қазақстандық агенттіктің Аккредиттеу Кеңесі Туризм индустриясы және қонақжайлылық колледжін 5 жыл мерзімге институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу туралы шешім қабылдады. Колледждің инженерлік-педагогикалық ұжымының сапалы және кәсіби қызметінің нәтижелері менеджментті басқарудың жоғары дәрежесін, бүкіл ұжымның жауапкершілігін, құзыреттілігі мен кәсібилігін көрсетті, бұл сыртқы аудитпен расталды.

Колледжді мамандандырылған аккредиттеу бес білім беру бағдарламасы бойынша алынды:

1226000 – «Тамақтандыру кәсіпорындарының өнімдерін өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру»;
0508000 – » Тамақтандыруды ұйымдастыру;
0511000 – » Туризм»;
0507000 – «Қонақ үй шаруашылықтарына қызмет көрсетуді ұйымдастыру»;
0515000 – » Менеджмент